Studia za granicą

Erasmus pomaga w organizowaniu wymian studentów i doktorantów w krajach objętych programem Erasmus oraz do i z krajów partnerskich.

Studiując za granicą w ramach programu Erasmus, możesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe oraz zdobyć umiejętności miękkie cenione przez przyszłych pracodawców. Przeczytaj więcej na temat korzyści płynących z wymiany zagranicznej.

Możesz również połączyć okres studiów za granicą ze stażem w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, co jest jeszcze ważniejsze, gdy rozpoczynasz pracę na rynku pracy.

Możliwości studiowania za granicą są dostępne dla studentów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz doktorantów. Studenci studiów magisterskich podejmujący studia za granicą mogą korzystać z gwarantowanego przez UE kredytu magisterskiego Erasmus.

Dostęp do wsparcia językowego Erasmus Online Linguistic Support pomoże Ci nauczyć się języka używanego na studiach, jeśli przenosisz się między krajami programu.

Studenci z warunkami fizycznymi, psychicznymi lub zdrowotnymi mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie po tym, jak zostali wybrani do studiowania za granicą.

Czas trwania

Okres studiów za granicą może trwać od minimum 3 miesięcy do maksimum 12 miesięcy.

Możesz skorzystać z wymiany zagranicznej z programem Erasmus wielokrotnie, zarówno jako student, jak i praktykant, ale całkowity czas spędzony za granicą nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów.

Cykl” odnosi się do poziomu studiów określonego w europejskich ramach kwalifikacji (EQF):

W przypadku kursów „one-cycle”, takich jak medycyna czy architektura, możesz wyjechać za granicę z programem Erasmus nawet na 24 miesiące.

Warunki

Aby studiować za granicą w ramach programu Erasmus , musisz być zarejestrowany w instytucji szkolnictwa wyższego i zapisać się na studia prowadzące do uzyskania uznawanego stopnia naukowego lub wyższego. W przypadku studentów pierwszego cyklu musisz być co najmniej na drugim roku studiów.

Okres studiów za granicą musi być adekwatny do Twoich potrzeb w zakresie nauki związanej ze stopniem naukowym i rozwoju osobistego oraz musi być częścią programu studiów, który realizujesz.

Twoja instytucja macierzysta i instytucja przyjmująca muszą posiadać porozumienie międzyinstytucjonalne między nimi, abyś mógł tam studiować w ramach programu Erasmus.

Obie instytucje muszą również posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Instytucje z krajów partnerskich zobowiązują się do przestrzegania zasad Karty przy podpisywaniu porozumień międzyinstytucjonalnych.

Wsparcie finansowe

Możesz otrzymać stypendium Erasmusa jako wkład w koszty podróży i utrzymania. Może się ona różnić w zależności od różnic w kosztach utrzymania pomiędzy Twoim krajem a krajem docelowym, liczby studentów ubiegających się o stypendium, odległości pomiędzy krajami oraz dostępności innych stypendiów.

Jeśli przemieszczasz się pomiędzy krajami programu, sprawdź w Narodowej Agencji i wysyłającej instytucji szkolnictwa wyższego obowiązujące stawki. Istnieje również dodatkowe wsparcie dla studentów odbywających staże, studentów ze środowisk defaworyzowanych lub z krajów lub regionów najbardziej oddalonych.

Poziomy grantów i stałe stawki wymiany między programem a krajami partnerskimi są publikowane w przewodniku programowym programu Erasmus.

Niezależnie od tego, czy otrzymujesz stypendium Erasmusa, czy też jesteś studentem stypendium Erasmusa, podpiszesz umowę stypendialną określającą czas trwania Twojego wyjazdu, wysokość stypendium oraz inne prawa i obowiązki.

Jeśli przemieszczasz się pomiędzy krajami programu a krajami partnerskimi, instytucja kraju programu podpisze umowę o dotację. Instytucje wysyłające i otrzymujące zdecydują, która z nich dokona płatności.

Jako student Erasmusa, będziesz zwolniony z opłat za naukę, rejestrację, egzaminy i opłaty za dostęp do laboratoriów lub bibliotek w instytucji przyjmującej. Niewielkie opłaty za ubezpieczenie lub członkostwo w studenckim związku mogą nadal obowiązywać.

Możesz kwalifikować się do otrzymania dodatkowych dotacji z instytucji, rządu lub innych źródeł. Zapoznaj się z europejskim przewodnikiem finansowym lub portalami naukowymi.

Możesz również ubiegać się o stypendium na wspólny program studiów magisterskich lub gwarantowany przez UE kredyt magisterski na studia magisterskie trwające do dwóch lat.

Jak złożyć wniosek

Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia za pośrednictwem biura międzynarodowego lub biura Erasmusa swojej uczelni.

Powinni Państwo być wybierani przez uczelnię wysyłającą w sposób sprawiedliwy i przejrzysty.

Studenci z warunkami fizycznymi, psychicznymi lub zdrowotnymi mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie po wybraniu ich na okres wyjazdu.

ESAA – Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Erasmusa oferuje studentom i absolwentom Erasmusa dynamiczne forum współpracy, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.

Doktoranci mogą również otrzymać wsparcie UE na okresy badań naukowych za granicą poprzez działania Marie Skłodowska-Curie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.