Przykładowy temat pracy magisterskiej z bankowości i finansów

Czy dalsze fuzje i przejęcia w sektorze bankowości inwestycyjnej zwiększą ryzyko systemowe kredytowe w gospodarkach? Proces doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym realizowany jest głównie na poziomie konkretnego banku komercyjnego.

Wpływ na proces zarządzania ryzykiem kredytowym

Instytucje centralne i nadzorcze, do których należą głównie banki centralne i instytucje nadzoru bankowego, mogą mieć wpływ na niektóre aspekty tego procesu, korygować ewentualne nadmierne poziomy systemowego ryzyka kredytowego, zwłaszcza gdy dany bank rzetelnie wdraża procedury ostrożnościowe w zakresie udzielania kredytów lub w sytuacji pogarszającej jakość portfela kredytowego spowodowaną pogorszeniem koniunktury w gospodarce krajowej i ewentualnie w gospodarce światowej.

Kryzys finansowy w 2008

Przed pojawieniem się globalnego kryzysu finansowego jesienią 2008 r. w niektórych kręgach finansowych obowiązywała niepisana zasada, że duży podmiot bankowy nie może upaść. Ogłoszenie upadłości przez jeden z największych banków inwestycyjnych Lehman Brothers, od których bankructwo rozpocznie światowy kryzys finansowy, podważyło tego typu opinię dotyczącą podmiotów systemu finansowego.

Od 2008 r., w okresie ostatniej dekady, w sektorze komercyjnych instytucji finansowych, w tym niektórych z największych banków na świecie, miały miejsce kolejne spektakularne, poważne fuzje i przejęcia.

Opinia banków centralnych

Jeżeli organy nadzoru i organy centralne systemów finansowych wyrażą zgodę na tego rodzaju transakcje, czy można założyć, że instytucje nadzoru bankowego i centralnego poszczególnych krajów są zdania, że nie ma to znaczenia dla potencjalnego wzrostu ryzyka kredytowego systemowego, a tym samym ryzyka pojawienia się w przyszłości, kolejnych, a może nawet bardziej negatywnych skutków światowego kryzysu finansowego?

Co by było, gdyby jeden z największych podmiotów bankowych w skali globalnej w przyszłości ogłosił trwałą utratę płynności?

Czy banki centralne, które przyjmują to państwo, przygotowały już instrumenty ostrożnościowe i ratunkowe, w tym, na przykład, liczone w wielu miliardach USD lub w funduszach stabilizacyjnych na wypadek pojawienia się kolejnego globalnego kryzysu finansowego?

Te fundusze stabilizacji finansowej są podobno już przygotowane, ale czy potencjalnie większy globalny kryzys finansowy niż poprzedni w 2008 r. może być skutecznie kontrolowany tylko dzięki tym funduszom stabilizacyjnym?

Sugestie banku centralnego

Ponadto, jeśli bank centralny sugeruje bankom komercyjnym, w tym bankom inwestycyjnym działającym na rynkach kapitałowych, że w przypadku kryzysu finansowego pomoże wyeliminować potencjalne ryzyko bankructwa wielu podmiotów systemu finansowego, w jaki sposób sprawozdania te przekładają się na podejście do poprawy procesu zarządzania ryzykiem kredytowym i przestrzegania procedur bankowych dotyczących operacji kredytowych i papierów wartościowych oraz przestrzegania dobrych praktyk biznesowych?

Moim zdaniem takie niepisane oświadczenia mogą zwiększyć ryzyko moralne i zmniejszyć presję oraz potrzebę poprawy procesów zarządzania ryzykiem kredytowym.

Fuzje i przejęcia banków

Z drugiej strony, połączenie jednego z największych komercyjnych podmiotów sektora finansowego oraz powstanie w wyniku fuzji i przejęć większych banków może generować wzrost systemowego ryzyka kredytowego, którego negatywne konsekwencje w przypadku kolejnego kryzysu finansowego będą trudniejsze do opanowania przez narzędzia ratownictwa banków centralnych, jeżeli rezerwy finansowe kształtujące kwestię bezpieczeństwa systemu finansowego w gospodarce utrzymywanego przez niektóre banki centralne nie będą rosły w tak szybkim tempie jak wzrost sumy bilansowej łączących się i powstających rozwijających się podmiotów bankowych.

W związku z powyższym, po ostatniej dekadzie po światowym kryzysie finansowym z 2008 r., kwestia ta nadal pozostaje aktualna: Czy dalsze fuzje i przejęcia w sektorze bankowości inwestycyjnej zwiększą ryzyko systemowe kredytowe w gospodarkach?

Poszukujesz pomocy w pisaniu pracy magisterskiej z bankowości i finansów? 
Sprawdź stronę: Pomoc w pisaniu pracy z bankowości i finansów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.